Super User

От днес ученици от 9, 10 и 11 клас на ГПЧЕ “Ромен Ролан” могат да подават формуляри за кандидатстване за участие в международен проект.

За проекта

 През 2016 екип от ГПЧЕ "Ромен Ролан" кандидатства като партньорско училище за проект по програмата "Еразъм+", ключова дейност 2 "Стратегически партньорства". Посредством усилията на четири европейски училища бе спечелен проект на тема "Mind the Gap. Improving the transition between school education and employment". В тази инициатива участват ГПЧЕ "Ромен Ролан" и три партньорски училища от Португалия, Холандия и Щвеция. За участие в проекта ще бъдат избрани 21 ученици, които ще имат възможност да посетят една от трите страни през двете години на реализация на проекта 2016-2018.

За да се постигнат поставените цели, участниците ще бъдат поставени в ролята на изследователи, които ще събират информация за необходимите умения за работа в съвременния свят. Особено внимане ще се обърне на тези, които не се преподават в училище, а са важни за успешната реализация на младите хора в 21 век. Участниците ще имат възможност да работят в реална среда, посещавайки различни компании и институции, за да проведат изследването. Ще разработват въпроси за проучване, ще обобщават и описват своите наблюдения в работни дневници и видео материали. Крайният резултат на проекта е създаване на презентации и влогове (влог - работно видео в Youtube канал) с цел популяризиране на нуждите на младите хора за успешна реализация и оптималните начини за постигането им.

 Защо да участвате?

      Ще общувате на чужд език реално и виртуално, за да създадете краен образователен продукт – това ще подобри комуникативните ви умения по английски език и ще повиши самочувствието ви.

     Ще опознаете образователни култури и реални работни места и ситуации, които са нови за вас и които ще обогатят кръгозора ви и практически ще ви помогнат в кариерното ориентиране и развитие.

     Ще развиете трансферни умения за реалния живот, използвайки технологии за комуникация, презентация, видео заснемане, споделяне и разпространение на собствени продукти.

     Ще обогатите своята автобиография, увеличавайки възможностите си за академичен успех след гимназията.

     Ще създадете нови приятелства.

     Ще опознаете себе си по-добре посредством цялостния процес на разработване и осъществяване на проекта.

     Ще имате възможност за изява на индивидуалните ви таланти и широка международна аудитория, с която да ги споделите.

 Критерии за участие

 Някои от по-важните критерии при избора на ученици са:

     Да са от 9, 10 или 11 клас и с ниво на владеене на английски език, което позволява успешно общуване с чуждестранните партньори, както и изпълнение на целите на проекта.

     Да могат да пътуват през периодите за обмен. През тази учебна година ще се осъществи един обмен с Швеция - 23-30 март 2017 г. Другите две визити ще се проведат през есента на 2017 година до Португалия и през пролетта 2018 до Холандия. Датите за пътуванията до Португалия и Холандия ще бъдат уточнени през май 2017г. Учениците от 11 клас могат да кандидатстват само за обмена с Швеция, а останалите ученици могат да изберат по една от трите страни.

     Всички 21 участници трябва да могат да приемат в дома си партньор от съответните страни между 26 януари и 2 февруари 2017 година, когато нашата гимназия е домакин на първата международна среща. Нужно е писмено съгласие от родител за възможност и желание за приемане и грижа за гостуващото дете за съответния период от време.

     Да са попълнили коректно формуляра за кандидатсване по проекта - в електронен и хартиен вариант (с подпис от родител за съгласие за участие).

     Да са готови да отделят време за изпълнение на дейностите по проекта, да бъдат активни, отдадени и креативни.

     Уменията за работа с технологии, писане, говорене и актьорско майсторство са предимства.

 Финансиране

 Разноските на участниците по проекта са поети изцяло от финансирането на програмата.

 Как да кандидатствате?

 Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване – ще бъде достъпен в хартиен вариант в стаята на ксерокса, а в електронен - на страницата на училището. Попълнените формуляри изпратете на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и предайте в хартиен вариант на г-жа Бакоева или г-жа Влайчева до 26 октомври, 2016г. Одобрените участници ще бъдат обявени до 9 ноември, 2016г. на страницата на гимназията.

За повече информация: К. Влайчева 0887 729 156, Т. Маджарова 0887 09 72 05, М. Бакоева 0885 263 299

Romain Rolland FLS - Erasmus+ two-year project

 

“Mind the Gap. Improving the transition between school education and employment”

About the project

 The main objective is to lower the gap between what students learn at school and the skills needed in order to be successful on the European job market.  We want to increase the skills  young people across Europe need  in their future working field and which are not addressed at school, for example leadership and out of the box thinking. Furthermore, we want to find ways to recognize these skills and present the result to a larger public in the form of workshop and lesson-plans. The project is designed to provide young people with aspiration and tools to be able to contribute to the European workforce effectively.

The students are going out of the schools, into the companies in different settings in Europe and find out themselves what skills they are missing. This they will document in vlogs and presentations.

 Partner countries

     Bulgaria

     Sweden

     Portugal

     the Netherlands

 Number of Bulgarian students participating throughout the two years – 21 students

 Funding

 EU Erasmus+ programme (travel and food; accommodation with host families)

If you are interested in taking part in this innovative project, contact Ms. Mima Bakoeva or Ms. Kalina Vlaycheva in their shift. You need to fill in an application form and send it to the following email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Deadline for sending forms: 26 October. We will announce the selected candidate by 9 November.

 Eligibility

      You need to be a regular student at Romain Rolland FLS in grade 9, 10 or 11.

     You need to be able to host a student from one of the above countries for a week between 26th January and 2nd February, 2017. This includes providing accommodation and meals. Your partner’s family will reciprocate when you visit. A written parents’ agreement must be enclosed.

     Your level of English should be good enough to allow you to communicate effectively and accomplish the project goals (see description of the project above).

     You need to have demonstrated commitment to your academic duties as well as the extra-curricular activities of the school community.

     Your determination and high level of discipline are a must.

     Your IT skills, speaking, writing and acting skills will be an asset.

     You need to be willing to interact with students from a foreign culture and be open to cultural differences.

     You can choose only one country to have a partner from – Portugal, the Netherlands or Sweden i.e. you will only be able to visit one country depending on your choice. However, it would be helpful to rank the countries according to your preference if you decided to apply for the three visits. Only students from 9, 10 and 11 grade can take part in the project. This means that the students from 11 grade can apply only for the visit to Sweden. 12 graders are, unfortunately, not eligible to participate.

     The students who will host students from Portugal and the Netherlands in January, 2017 will travel to Portugal in the autumn of 2017 and the Netherlands in the spring of 2018 respectively . We strongly encourage students from 9 and 10 grades to apply for these two visits.

 It is necessary that you return this questionnaire BOTH by mail to Ms. Kalina Vlaycheva This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and its paper version to Ms Vlaycheva or Ms Mima Bakoeva. Deadline for sending the forms: 26 October, 2016. We will announce the selected candidates by 9 November.

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА за 11 и 12 клас

ще се проведе на 04.10.2016г. /вторник/ от 19:00 часа

От 03.10.2016 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:

8, 9 и 10 клас първа смяна от 7:30 часа

11 и 12 клас втора смяна от 13:20 часа

 

 

Започва приемането на молби за отпускане на месечни и еднократни стипендии за първи учебен срок на учебната 2016/2017 г.

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ

1. За постигнати общообразователни резултати (отличен успех над 5,50) – учениците от 10,11 и 12 клас декларират успеха си от учебната 2015/2016 година (без СИП)

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане – кандидатстват ученици с успех не по-малко от много добър 4,50 и месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (от м. 03 до м. 08 включително) 420,00 лева. Учениците представят документи за: дохода на родителите; служебна бележка на брат или сестра /учащи/, за размера на стипендията, която получават или не получават.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания /за срока, определен от лекарската комисия/

4. За ученици без родител/и се отпущат от началото на месеца, следващ месеца, в който е възникнало основанието за получаване и представят копие на смъртен акт.

Забележка:

- Формулярите се получават от ксерокса.

ІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

Ученикът подава заявление придружено с документи удостоверяващи дохода на семейството, мотивирано становище и обосновано предложение от класния ръководител.

 

Всички формуляри за стипендии се предават на класния ръководител, а  той изготвя общ списък на класа /по образец/.

Краен срок за предаване на списъците от класните ръководители  в канцеларията – 07.10.2016 г.

 

 

Учениците, които кандидатстват за стипендия представят копие на IBAN от дебитната си карта, получена в Експресбанк !

Формуляри:

стипендия за ученик без родители

стипендия за ученик с трайни увреждания

стипендия за постигнати образователни резултати

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

СПИСЪК на кл. ръководител

 

 

 

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “РОМЕН РОЛАН”СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА 

1 свободно място за момиче в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

и

5 свободни места за момчета в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

 

Кандидатите подават в училището следните документи:

1.      Заявление до директора

2.      Копие на удостоверението за завършен VII клас /оригинала се представя за сверяване/

3.      Копие на служебната бележка с оценките от тестовете по български език и литература и по математика

 

Документи се приемат в гимназията от 22.07.2016 г. до 25.08.2016 г. от 8,30 часа до 16,30 часа.

 

 

Маргарита Попова вицепрезидент на Република България

ОКС на НЕЗАВИСИМИЯТ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ, гр. Стара Загора

Шесто основно училище "Свети Никола", гр. Стара Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора

ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора

Регионален исторически музей, гр. Стара Загора

Тракийски университет, гр. Стара Загора

Народно Читалище "Св. Климент Охридски -1858г.", гр. Стара Загора

Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора

Природоматематическа гимназия "Гео Милев" Стара Загора

Регионален инспекторат по образованието Стара Загора

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" Стара Загора

СОУ "Максим Горки" гр. Стара Загора

Държавна агенция за закрила на детето

ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково

ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч

Народна Астрономическа Обсерватория и планетариум "Ю. Гагарин" Стара Загора

Община Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" град Стара Загора

МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Стара Загора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Уважаеми съмишленици,

бивши и настоящи ученици,

родители на бивши и настоящи ученици,

Предстои ни заедно да преживеем вълнуващи събития. Да си спомним, да разкажем, да покажем най-доброто от изминалите 50 години, в които ГПЧЕ „Ромен Ролан” се превърна в един от важните символи на града под липите, повод за самочувствието на гражданите му, институция с национална и международна заначимост. 

С голям ентусиазъм и желание да ви изненадаме, вече се подготвяме за събитията през седмицата 18 – 23 април, в която гр. Стара Загора ще се буди и осъмва с нашата празничност.

Нуждаем се от Вашата съпричастност, за да посрещнем юбилея по най-подобаващия за целта начин. За да реализираме идеите си, са ни необходими съдействие и средства за: [...]

 1. Подмяна на надписа на фасадата на сградата – 8000 лв. или по 200 лв. за буква (Станете дарител на буква!)

2. Отпечатване на юбилейни издания – 8000 лв.

3. Закупуване на юбилейни сувенири – 4000 лв.

4. Организиране на празничните събития – украса на сграда, оператор, коктейл, озвучаване – 3000 лв.

Знаем, че няма да останете безучастни, защото всичко значимо и добро се постига с общата воля на онези, които споделят общи ценности. Мисията на едно добро българско училище, би трябвало да  е безусловна ценност за всеки, особено ако съдбата му вече е свързана с него.

Средствата могат да се превеждат по сметката на

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО:  

IBAN:BG31FINV915010BGN0H32A

BIC/SWIFT код:FINVBGSF

Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Втори ДЗИ по избор - 23 май 2018 г.

  • чужд език (английски език, френски език, немски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл "Философия"

    Повече информация на сайта на МОН
Page 9 of 10

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето