От началото на първия учебен срок на учебната 2023/2024 година в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ стартират дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (продължение на дейността на клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали до 15 декември 2023 година)

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“

Сформирани клубове: 

1. Дигитален свят
2. Успяваме с IT

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Запознаване със специфични възможности на програмите от Офис пакета и развиване на практически умения за търсене на решения в проблемни ситуации и справяне с предизвикателства.

Информация за проекта

Платформа на проекта

 

 

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето