Super User

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА за 11 и 12 клас

ще се проведе на 04.10.2016г. /вторник/ от 19:00 часа

От 03.10.2016 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:

8, 9 и 10 клас първа смяна от 7:30 часа

11 и 12 клас втора смяна от 13:20 часа

 

 

Започва приемането на молби за отпускане на месечни и еднократни стипендии за първи учебен срок на учебната 2016/2017 г.

І. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ

1. За постигнати общообразователни резултати (отличен успех над 5,50) – учениците от 10,11 и 12 клас декларират успеха си от учебната 2015/2016 година (без СИП)

2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане – кандидатстват ученици с успех не по-малко от много добър 4,50 и месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца (от м. 03 до м. 08 включително) 420,00 лева. Учениците представят документи за: дохода на родителите; служебна бележка на брат или сестра /учащи/, за размера на стипендията, която получават или не получават.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания /за срока, определен от лекарската комисия/

4. За ученици без родител/и се отпущат от началото на месеца, следващ месеца, в който е възникнало основанието за получаване и представят копие на смъртен акт.

Забележка:

- Формулярите се получават от ксерокса.

ІІ. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

Ученикът подава заявление придружено с документи удостоверяващи дохода на семейството, мотивирано становище и обосновано предложение от класния ръководител.

 

Всички формуляри за стипендии се предават на класния ръководител, а  той изготвя общ списък на класа /по образец/.

Краен срок за предаване на списъците от класните ръководители  в канцеларията – 07.10.2016 г.

 

 

Учениците, които кандидатстват за стипендия представят копие на IBAN от дебитната си карта, получена в Експресбанк !

Формуляри:

стипендия за ученик без родители

стипендия за ученик с трайни увреждания

стипендия за постигнати образователни резултати

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

СПИСЪК на кл. ръководител

 

 

 

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “РОМЕН РОЛАН”СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА 

1 свободно място за момиче в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

и

5 свободни места за момчета в 8 клас за учебната 2016/2017 година, профил Френски с Английски език

 

Кандидатите подават в училището следните документи:

1.      Заявление до директора

2.      Копие на удостоверението за завършен VII клас /оригинала се представя за сверяване/

3.      Копие на служебната бележка с оценките от тестовете по български език и литература и по математика

 

Документи се приемат в гимназията от 22.07.2016 г. до 25.08.2016 г. от 8,30 часа до 16,30 часа.

 

 

Маргарита Попова вицепрезидент на Република България

ОКС на НЕЗАВИСИМИЯТ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ, гр. Стара Загора

Шесто основно училище "Свети Никола", гр. Стара Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, гр. Стара Загора

ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора

Регионален исторически музей, гр. Стара Загора

Тракийски университет, гр. Стара Загора

Народно Читалище "Св. Климент Охридски -1858г.", гр. Стара Загора

Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора

Природоматематическа гимназия "Гео Милев" Стара Загора

Регионален инспекторат по образованието Стара Загора

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" Стара Загора

СОУ "Максим Горки" гр. Стара Загора

Държавна агенция за закрила на детето

ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково

ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч

Народна Астрономическа Обсерватория и планетариум "Ю. Гагарин" Стара Загора

Община Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" град Стара Загора

МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Стара Загора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Уважаеми съмишленици,

бивши и настоящи ученици,

родители на бивши и настоящи ученици,

Предстои ни заедно да преживеем вълнуващи събития. Да си спомним, да разкажем, да покажем най-доброто от изминалите 50 години, в които ГПЧЕ „Ромен Ролан” се превърна в един от важните символи на града под липите, повод за самочувствието на гражданите му, институция с национална и международна заначимост. 

С голям ентусиазъм и желание да ви изненадаме, вече се подготвяме за събитията през седмицата 18 – 23 април, в която гр. Стара Загора ще се буди и осъмва с нашата празничност.

Нуждаем се от Вашата съпричастност, за да посрещнем юбилея по най-подобаващия за целта начин. За да реализираме идеите си, са ни необходими съдействие и средства за: [...]

 1. Подмяна на надписа на фасадата на сградата – 8000 лв. или по 200 лв. за буква (Станете дарител на буква!)

2. Отпечатване на юбилейни издания – 8000 лв.

3. Закупуване на юбилейни сувенири – 4000 лв.

4. Организиране на празничните събития – украса на сграда, оператор, коктейл, озвучаване – 3000 лв.

Знаем, че няма да останете безучастни, защото всичко значимо и добро се постига с общата воля на онези, които споделят общи ценности. Мисията на едно добро българско училище, би трябвало да  е безусловна ценност за всеки, особено ако съдбата му вече е свързана с него.

Средствата могат да се превеждат по сметката на

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО:  

IBAN:BG31FINV915010BGN0H32A

BIC/SWIFT код:FINVBGSF

Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Втори ДЗИ по избор - 23 май 2018 г.

  • чужд език (английски език, френски език, немски език);
  • математика;
  • физика и астрономия;
  • биология и здравно образование;
  • химия и опазване на околната среда;
  • история и цивилизация;
  • география и икономика;
  • предметен цикъл "Философия"

    Повече информация на сайта на МОН

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023-2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023-2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023-2024 година:

13.05.2024 г.  – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.  – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.  – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.  – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.  – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Page 9 of 10

За гимназията

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е призната за една от най-престижните гимназии в България. Нашите ученици се радват на изключителен професионален и обществен успех. Над 90% от завършилите биват приети в български или чуждестранни университети.

Мисия

Чрез качествено образование в демократична училищна среда се грижим за успеха на възпитаниците си. Помагаме те да развият способностите си, за да се изградят като успяващи и отговорни личности. Работим в пълноценен диалог с родителската и гражданската общност. Всеотдайността ни в настоящата работа е и нашата грижа за бъдещето